fbpx
Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα https://asteroidis.com/en/ λειτουργεί υπό την ευθύνη και την επίβλεψη της κυρίας Στυψιανού Ειρήνης (στο εξής «Διαχειρίστρια»). Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας και των δυνατοτήτων που παρέχει από οποιονδήποτε επισκέπτη της. Η χρήση της ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με και προϋποθέτει την αποδοχών των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων. Με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και τις προϋποθέσεις. Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις οποτεδήποτε προκειμένου να συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, θα ανανεώνεται η ημερομηνία της έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων που βρίσκεται σε ισχύ και δηλώνεται στην αρχή. Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πριν την πρώτη χρήση της ιστοσελίδας, και όπως επισκέπτεσθε τακτικά την παρούσα σελίδα προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιημένη έκδοσης τους.

Οι ανήλικοι κάτω των 15 ετών δύνανται να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και να εκδηλώνουν εμπράκτως το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους ή του νόμιμου εκπροσώπου τους σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Σκοπός της ιστοσελίδας

Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η προώθηση και η παροχή προς το κοινό πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση και τις υπηρεσίες της, δυνατότητες εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στοιχεία και φόρμα επικοινωνίας για την παροχή των υπηρεσιών από την επιχείρηση.  Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται βάσει της αρχής “ως έχει” (“as is”) και “ως διατίθενται” (“as available”) αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Η Διαχειρίστρια δεν εγγυάται, ωστόσο, ότι οι σελίδες, οι δυνατότητες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς κανενός είδους σφάλμα και  απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιασδήποτε φύσεως ζημία προκληθεί από τις ανωτέρω αιτίες.

Παραπομπές και υπερσύνδεσμοι

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε ιστοσελίδες τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των ιστοτόπων φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου του https://asteroidis.com/en/ αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο https://asteroidis.com/en/  και υπόκειται στους όρους χρήσης εκείνων.

Ακρίβεια εικόνων και υπηρεσιών

Η Διαχειρίστρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανακρίβεια των εικόνων και των πληροφοριών που αποδίδονται σε τρίτες πηγές.  Η εγκυρότητα των παρεχόμενων από πληροφοριών που υιοθετούνται από την επιχείρηση εγγυάται υπό την επιφύλαξη τυχόν λαθών τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης που έχουν προκύψει ακούσια ή εκ παραδρομής. Ο χρήστης οφείλει σε κάθε περίπτωση να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τις λεπτομέρειες των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση μέσω επικοινωνίας απευθείας αυτήν.

Παροχή πληροφοριών από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας

Η παροχή πληροφοριών από τον επισκέπτη μέσω της ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρέχοντας τέτοιες πληροφορίες δηλώνετε και εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας είναι και θα παραμείνουν ακριβείς και πλήρεις και ότι θα διατηρήσετε και θα ενημερώσετε τις πληροφορίες αυτές όπως απαιτείται. Επιπλέον δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, σε περίπτωση που αφορούν τρίτο πρόσωπο.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Η επιχείρηση δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών, μόνο στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και των βίντεο) των υπαλλήλων, συνεργατών, και/ή πελατών που τυχόν περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή χρησιμοποιηθούν από τρίτους, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των αντίστοιχων φυσικών προσώπων/υποκειμένων των δεδομένων.

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Σήματα

Τα κείμενα, οι εικόνες (εκτός των εμπορικών ή διακριτικών σημάτων), τα βίντεο και κάθε άλλο μέσο ή πληροφορία που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα και όσα συνδέονται με την επιχείρηση και τις υπηρεσίες της αποτελούν ιδιοκτησία της επιχείρησης ή τρίτων προσώπων από τα οποία η επιχείρηση έχει λάβει άδεια χρήσης και προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Η εμπορική χρήση απαγορεύεται εκτός εάν έχετε λάβει προηγούμενη έγγραφη άδεια της επιχείρησης. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται όλων των νόμιμων δικαιωμάτων της έναντι της με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένης χρήσης τέτοιων κειμένων, εικόνων, βίντεο και άλλων πληροφοριών. Η εμφάνιση του υλικού στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του. Όλα τα ειδικά σχεδιασμένα γραφικά, εικονίδια και άλλα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν σήματα, της επιχείρησης ή άλλων οντοτήτων που έχουν παραχωρήσει στην επιχείρηση το δικαίωμα και την άδεια χρήσης των εν λόγω σημάτων, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ή να γίνει παρέμβαση σε αυτά με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση της.

Τα εμπορικά σήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και αναφέρονται σε τρίτα πρόσωπα, δεν συνεπάγονται την προώθηση, έγκριση ή πρόταση της επιχείρησης από τους αντίστοιχους κατόχους ή χρήστες αυτών. Κανένα εμπορικό ή διακριτικό σήμα που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του κατόχου ή χρήστη του.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, η χρησιμοποίηση για τη δημιουργία παραγώγων εργασιών, η φόρτωση, η μετάδοση ή η διανομή των αντικειμένων πνευματικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της επιχείρησης.

Επιτρεπόμενη χρήση της ιστοσελίδας

Πλέον των άλλων περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης, η χρήση της ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο για τους σκοπούς της ιστοσελίδας και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από και να μην παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Ο επισκέπτης αυτού του ιστοτόπου οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν ζημία στην επιχείρηση ή άλλους χρήστες του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επισκέπτης οφείλει να:

(α) Μην παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας.
(β) Μην εισάγει/φορτώνει στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς ή άλλο βλαβερό λογισμικό που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της ιστοσελίδας ή των πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των στοιχείων που περιέχονται στην ιστοσελίδα.

(γ) Μην χρησιμοποιεί/αναπαράγει/μεταφορτώνει πληροφορίες/εικόνες/βίντεο και άλλα στοιχεία που περιέχονται στην Ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης.

Blog

Οι απόψεις που φιλοξενούνται στο παρόν blog δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα την επιχείρηση ούτε ενθαρρύνουν την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Όποιο εμπορικό σήμα αναφέρεται, παραμένει ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του. Οι συμβουλές παρέχονται μόνο πληροφοριακά και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως συμβουλές ή υποδείξεις.

Δωσιδικία

  1. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
  2. Εφαρμοστέο Δίκαιο Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό.